Smartengeld bij letselschade

 

Als u door schuld van een aansprakelijke derde letsel heeft opgelopen, heeft u recht op vergoeding van uw directe en indirecte financiële schade (de diverse schadeposten, die hierboven zijn omschreven) en van uw ‘gederfde levensvreugde’. Hiervoor heeft u recht op smartengeld, een aparte schadepost in de gehele schadeberekening. Smartengeld gaat specifiek over de waardering van immateriële schade, die bestaat uit bijvoorbeeld lichamelijke pijn, geestelijk leed en vermindering van levensvreugde. Ook als u alleen psychische schade lijdt als gevolg van een ongeval heeft u recht op smartengeld, mits dit letsel door een medisch specialist is vastgesteld.

Belangrijke factoren bij de berekening van smartengeld zijn:

 • aard en ernst van het letsel
 • mate van geleden pijn
 • duur van herstel
 • blijvende littekens
 • lichamelijke beperkingen
 • mate van arbeidsongeschiktheid
 • mate waarin het slachtoffer zich van zijn toestand bewust is
 • niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s en sporten
 • beperkingen in de recreatieve sfeer
 • afhankelijkheid van anderen
 • leeftijd
 • geslacht
 • overige sociale factoren

 

 

 

Hoe verzekeraars smartengeld berekenen en hoe slachtoffers de schade daadwerkelijk beleven is niet in lijn met elkaar. Vergeleken met de landen om ons heen zijn de smartengelduitkeringen in Nederland helaas erg laag.

Hoe wordt smartengeld berekend? Er wordt in eerste instantie gekeken naar uw persoonlijke letselschadesituatie, deze wordt vervolgens vergeleken met rechterlijke uitspraken over vergelijkbare situaties. Echter het zoeken naar een ‘vergelijkbaar geval’ is lastig, want elke letselschadezaak is uniek. Het algemene advies geldt om niet zelf met een verzekeraar in onderhandeling te gaan over smartengeld, maar u altijd bij te laten staan door een specialist die voor u een smartengeldberekening maakt en de onderhandelingen namens u voert.