Kinderen in het verkeer

Kinderen zijn in het verkeer erg kwetsbaar. Ze kennen nog niet alle verkeersregels, kunnen situaties niet goed overzien en zijn snel afgeleid. Als een kind aangereden wordt, zijn de gevolgen meestal ernstig. Het lichamelijk letsel dat het aangereden kind oploopt kan grote consequenties hebben op de groei en ontwikkeling. Het is mogelijk schadevergoeding te claimen. Maar, dit is geen eenvoudige aangelegenheid.

Aansprakelijkheid kind aangereden

Is een kind aangereden, dan is vaststelling van de aansprakelijkheid mede-afhankelijk van de leeftijd van het aangereden kind. Doordat een kind een kwetsbare verkeersdeelnemer is, geniet het extra wettelijke bescherming. Als het kind jonger is dan 14 jaar, en wordt aangereden door een motorvoertuig, dan zal de bestuurder van het motorvoertuig in de meeste gevallen voor 100% aansprakelijk zijn. Is het aangereden kind ouder dan 14 jaar, dan is de bestuurder meestal voor minstens 50% aansprakelijk.

 

 

Kind aangereden: hoogte letselschadevergoeding

Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld, zal moeten worden bepaald hoe hoog de letselschade is. En dat is ingewikkeld. Voor letselschadevergoeding komen o.a. in aanmerking: medische kosten, kosten voor rechtsbijstand, smartengeld, gemiste inkomsten, kosten voor huishoudelijke hulp etc. Het lastige is echter dat onder letselschade niet alleen de gemaakte kosten, maar ook de toekomstige kosten vallen. En hoe bepaal je die nu?

Schatting arbeidskansen nadat kind aangereden is

Er zal een schatting moeten worden gemaakt van de carrièrekansen van het kind. Welke opleiding zal het kind hebben genoten als het geen ongeval had gehad? Welk beroep zal het kind zijn gaan uitoefenen? Wat zal het kind zijn gaan verdienen? Het is duidelijk dat dit zeer lastig is vast te stellen. Wacht daarom niet te lang met het inschakelen van gespecialiseerde rechtshulp. Een letselschade-expert helpt bij het aansprakelijk stellen van de dader en bij het onderbouwen van de claim. Kiest u voor ons letselschadebureau, dan weet u zeker dat uw claim in goede handen is.

Aansprakelijkheid school bij een gym ongeval

De vraag of een school haar zorgplicht heeft geschonden tijdens een gymles hangt af van uiteenlopende factoren. De gymdocent is de zorg voor de gezondheid en veiligheid van zijn leerlingen toevertrouwd en hij of zij zal daar naar moeten handelen. Dat vertaalt zich in de norm die in de jurisprudentie is ontwikkeld: de zorgvuldigheid die een redelijk bekwaam en redelijk handelend gymdocent in gelijke omstandigheden in acht zou nemen vormt de maatstaf.

Of een school aansprakelijk is voor letsel dat tijdens de gymles wordt opgelopen, zal in grote mate afhangen van de verwijtbaarheid van de docent.

Gym brengt inherent een hoger risico op letsel met zich mee dan op een stoel zitten en naar een leerkracht luisteren. Dat brengt een verzwaring van de zorgplicht mee, waardoor de veiligheidseisen die men aan een gymles en de gymdocent stelt, hoger zijn dan die aan bijvoorbeeld een geschiedenisleraar.

De zorgplicht van de school kent grenzen. De zorgplicht gaat niet zo ver dat de docent op iedere leerling afzonderlijke toezicht moet houden. Ook hoeft de docent geen rekening te houden met leerlingen die – tegen de instructies in – andere dan de opgedragen oefeningen doen. Wel dient de leerkracht oog te hebben voor de te verwachten (on)voorzichtigheid van een leerling. Vooral bij jonge kinderen.

 

 

Aansprakelijkheid ongeval kinderdagverblijf

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van het kinderdagverblijf voor dit ongeval? Het enkele feit dat het ongeval zich voordoet op het kinderdagverblijf, wil niet automatisch zeggen dat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor de letselschade. Aansprakelijkheid van het kinderdagverblijf komt pas aan de orde als zij onrechtmatig heeft gehandeld. Onder onrechtmatig handelen vallen bijvoorbeeld onvoldoende toezicht houden of het laten bestaan van gevaarlijke situaties. Uitstekende bedjes, in een ruimte waar kinderen rondrennen, kan een gevaar vormen voor de kinderen. Het kinderdagverblijf handelde dus wellicht nalatig en kan daarmee aansprakelijk zijn voor het ongeval en de letselschade. Of een kinderdagverblijf aansprakelijk is, dient echter per geval goed te worden bekeken omdat elk geval andere omstandigheden kent die van doorslaggevende waarde kunnen zijn.

Kinderdagverblijf aansprakelijk stellen

Het hangt dus erg af van de omstandigheden van het geval of er sprake is van onrechtmatig handelen of niet. Vaak is het een kwestie van het woord van het kinderdagverblijf tegen het woord van de ouders. Verstandig is het daarom om gespecialiseerde rechtshulp in te schakelen. Een bij een letselschadebureau werkzame letselschadejurist of letselschade advocaat kan het kinderdagverblijf aansprakelijk stellen en de schadeclaim onderbouwen. Zo maakt u de meeste kans op een rechtvaardige schadevergoeding.

Wetgeving veiligheid speeltuinen en speeltoestellen

Speeltuinen in het algemeen moeten aan veiligheidseisen en -voorschriften voldoen. Zo is er voor speeltoestellen specifieke nationale wetgeving, het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Hier moeten alle producenten, importeurs, keurders, verkopers, installateurs en beheerders zich aan houden. Kort gezegd houdt dit besluit in dat nieuwe speeltoestellen veilig moeten zijn en dat het de taak is van de beheerder om deze veilig te houden. Daarnaast moeten nieuwe speeltoestellen altijd gekeurd worden door een aangewezen keuringsinstelling.

Een eigenaar van een speeltoestel is verantwoordelijk voor het goede beheer hiervan. Hij dient goedgekeurde toestellen aan te schaffen en heeft daarbij de verantwoordelijkheid dat deze goed geplaatst worden met een juiste ondergrond. Goed beheer zorgt vervolgens voor het behoud van de veiligheid van de speeltoestellen. Speeltoestellen moeten op hun beurt weer zodanig zijn ontworpen dat het voor een spelend kind duidelijk is wat het risico is. Tegen de gevaren (met ernstige gevolgen) die kinderen zelf niet kunnen inschatten, moeten zij beschermd worden. Alle speeltoestellen moeten volgens de wet veilig zijn.

De aansprakelijkheid bij letsel in een speelgelegenheid kan op verschillende gronden aan de orde komen. Het is dus geheel van de omstandigheden en de gebeurtenis afhankelijk of de beheerder van de speeltuin aansprakelijk gesteld kan worden.