Bewijslast bij bedrijfsongeval

 

Bij een arbeidsongeval draait het altijd om de bewijslast. Werkgever en werknemer moeten kunnen bewijzen wat er is voorgevallen en wat daarvan de oorzaak is geweest. Voor de werkgever geldt hierbij een omgekeerde bewijslast. Hij zal moeten kunnen aantonen dat het ongeval, dankzij door hem genomen veiligheidsmaatregelen, niet aan hem kan worden geweten. De werknemer geniet juridische bescherming en de werkgever moet kunnen bewijzen dat hij aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan.

In sommige gevallen is de toedracht van het bedrijfsongeval onduidelijk. In dat geval zal de werknemer slechts aannemelijk moeten maken dat er een verband is tussen de schade en werkzaamheden waarbij de werkgever de zorgplicht niet voldoende is nagekomen. Dit kan zijn bij beroepsziekte als RSI of gezondheidsklachten na langdurig werken met asbest.

De zorgplicht speelt een belangrijke rol als het gaat om de bewijslast en stelplicht van een werkgever na een bedrijfsongeval. Een werkgever dient rekening te houden met verschillende voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen.

De zorgplicht speelt een belangrijke rol als het gaat om de bewijslast en stelplicht van een werkgever na een bedrijfsongeval. Een werkgever dient rekening te houden met verschillende voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen.

 

Wetsartikelen rond bewijslast bedrijfsongeval

Als het gaat om de stelplicht en bewijslast van een werkgever na een bedrijfsongeval, is met name artikel 658 BW van belang. In dit wetsartikel staat onder meer:

  • De werkgever is verplicht maatregelen te treffen en instructies te geven die voorkomen dat de werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden
  • De werkgever is aansprakelijk voor schade die werknemers bij de uitoefening van werkzaamheden lijden, tenzij de werkgever aantoont dat de hierboven genoemde verplichtingen zijn nagekomen
  • De werkgever is niet aansprakelijk voor het bedrijfsongeval als de schade vooral het gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen van de werknemer
  • Een werkgever heeft stelplicht en bewijsplicht: Hij of zij dient te stellen en zonodig te bewijzen dat hij aan de eerder genoemde verplichtingen heeft voldaan en dient ter onderbouwing voldoende concrete feitelijke gegevens aan te voeren