Wat is aansprakelijkheid?

 

Aansprakelijkheid is de juridische beoordeling van een bepaalde situatie. De wet bepaalt wie er aansprakelijk is voor de schade van een ander, waarbij in Nederland het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij een andere partij daarvoor aansprakelijk is. Verwar aansprakelijkheid niet met schuld. Iemand lijkt misschien schuldig te zijn aan een aanrijding, maar is toch niet wettelijk aansprakelijk. Zo is een voetganger niet snel aansprakelijk voor een aanrijding met een motorvoertuig, ook al loopt hij onverwachts de weg op en lijkt daarom schuldig te zijn.

Aansprakelijkstelling bij letselschade is heel belangrijk als het ongeval niet uw schuld is en u wilt alle kosten die u maakt verhalen op de tegenpartij. Als u de andere partij aansprakelijk wil stellen, dan moet u dit, al dan niet met behulp van een letselschade jurist, schriftelijk kenbaar maken. Indien de tegenpartij deze aansprakelijkheid aanvaart, kunt u de letselschade procedure in werking stellen. Aanvaardt de tegenpartij de aansprakelijkheid niet, dan kunt u dit proberen af te dwingen bij de rechtbank. In dat geval zult u een letselschade advocaat in de arm moeten nemen.

 

Tegenpartij aansprakelijk stellen

 

Voordat u letselschadevergoeding kunt vorderen, moet de tegenpartij officieel aansprakelijk gesteld worden. Dat doet u door een schriftelijke aansprakelijkstelling naar de tegenpartij te sturen, die de volgende onderdelen omvat:

  • een omschrijving van het ongeval (inclusief plaats, datum, tijd)
  • waarom u de tegenpartij aansprakelijk stelt
  • welke schade u lijdt
  • indien mogelijk: (een inschatting van) het schadebedrag
  • indien van toepassing: namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
  • bewijsstukken in de vorm van kopieën van facturen, foto’s en getuigenverklaringen

 

Na de aansprakelijkstelling gaat de letselschade expert in overleg met (de verzekeraar van) de tegenpartij. Deze zal verzoeken om de aansprakelijkheid zo snel mogelijk te erkennen. Dit is een belangrijke stap, want pas na erkenning kan de expert aan de slag met het verhalen van uw letselschade.

Verzekeraars kunnen terughoudend zijn in het erkennen van aansprakelijkheid, vooral als blijkt dat er sprake is van aanzienlijke letselschade.

 

Voetganger en fietser wettelijk beschermd

Hierbij is het van belang om te weten dat voetgangers en fietsers een aparte positie innemen in het verkeersaansprakelijkheidsrecht. Als een voetganger of fietser letselschade oploopt door een ongeval met een motorvoertuig, is de bestuurder van dat motorvoertuig altijd voor tenminste 50% aansprakelijk.

 

Aanrijding tussen motorvoertuigen

Dit is anders bij een aanrijding tussen motorvoertuigen. In dat geval is degene die schuld heeft aan het ongeluk aansprakelijk voor de schade. Schuld ontstaat door het overtreden van de verkeersregels, bijvoorbeeld door rood licht rijden of geen voorrang verlenen. Ook kunnen beide partijen schuldig zijn aan het ongeval. Dan wordt er gekeken welke mate van schuld partijen hebben. Dit leidt meer dan eens tot het nodige gesteggel, in welk geval u zich het beste door een letselschadespecialist kunt laten vertegenwoordigen.

Aansprakelijkheid bij letselschade

Het verschilt per situatie wie aansprakelijk is voor uw letselschade. Indien u letsel oploopt in de sportschool kan de sportschoolhouder aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer hij de apparatuur niet deugdelijk heeft onderhouden, waardoor u gewond bent geraakt. Uw werkgever kan aansprakelijk worden gesteld als hij bijvoorbeeld niet heeft gezorgd voor een veilige werkplek en u daardoor een ongeluk heeft gehad. Ongelukken in de bouw komen vaak voor en in veel gevallen is de werkgever aansprakelijk. Indien u een beroepsziekte krijgt, zoals bijvoorbeeld RSI, dan is uw werkgever daarvoor soms ook aansprakelijk.

Om een derde partij aansprakelijk te stellen, dient u wel het één en ander te bewijzen. Het is raadzaam om een uitgebreid dagboek bij te houden van alle kosten die u maakt inzake het ongeluk en het daarbij opgelopen letsel. Alle kosten die u niet zou hebben gemaakt indien het ongeluk niet was gebeurd of het letsel niet was opgelopen, komen voor vergoeding in aanmerking.

Soorten letselschade

Letselschade is een ruim begrip. Onder lichamelijk letsel vallen alle schades aan het lichaam, zoals een gebroken of beknelde vinger, arm of been, oogletsel, gebitsletsel, een whiplash, brandwonden en littekens. Zwaardere verwondingen zijn een dwarslaesie, amputatie van ledematen en hersenletsel. De ernst van het letsel bepaalt mede de hoogte van de uit te keren letselschade vergoeding.

Alle kosten die u maakt in verband met het opgelopen letsel komen eveneens in aanmerking voor vergoeding. Denk hierbij aan transportkosten naar een arts of ziekenhuis, kosten van huishoudelijke hulp, tuinman of verzorging/verpleging. Denk ook aan niet vergoede medische kosten, schade aan persoonlijke bezittingen en kosten van rechtshulp. U doet er goed aan bewijzen te verzamelen van de door u gemaakte kosten en bonnetjes en dergelijke te bewaren.

Naast lichamelijk letsel is er veelal ook sprake van gederfde inkomsten: U kunt langere of kortere tijd niet werken of slechts gedeeltelijk werken. Dit verlies van inkomsten valt ook onder letselschade. Ook toekomstige gederfde inkomsten tellen mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een misgelopen promotie. Daarnaast kunt u inkomsten uit secundaire arbeidsvoorwaarden missen zoals een dertiende maand, een gratificatie, pensioenuitkeringen, vergoeding voor studie en dergelijke.

Tenslotte valt onder letselschade ook immateriële schade, beter bekend als smartengeld. Door het ongeluk heeft u pijn moeten lijden, bent u bang geweest of u heeft psychische problemen overgehouden door het ongeval zoals een angststoornis of heeft het verwerken van het ongeval of letsel voor veel stress gezorgd. Deze posten vallen ook onder letselschade, uw letselschade expert kan u adviseren hoe met deze posten om te gaan.